E-mail disclaimer (NL)
De informatie in deze mededeling kan vertrouwelijke informatie bevatten die uitsluitend bestemd is voor gebruik door de persoon of entiteit aan wie deze is gericht en die mogelijk wordt beschermd door het beroepsgeheim. U mag de inhoud niet naar iemand kopiëren, vrijgeven of verspreiden. ReMe Techniek is niet aansprakelijk voor de juiste en volledige overdracht van de informatie vervat in deze mededeling noch voor enige vertraging in de ontvangst ervan. Verder, ReMe Techniek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van of het vertrouwen op de informatie. ReMe Techniek garandeert niet dat de integriteit van deze communicatie is behouden, noch dat de communicatie vrij is van virussen, intercepties of storingen. Als u niet de beoogde ontvanger van deze communicatie bent, kunt u ons dit per e-mail laten weten en verwijderen van uw systeem. ReMe Techniek behoudt zich verder het recht voor zich niet gebonden te achten aan enige e-mail en eventuele bijgevoegde bestanden die zijn verzonden door een medewerker van ReMe Techniek of door een andere persoon die geen wettelijke vertegenwoordiger is van ReMe Techniek volgens zijn verordeningen. De algemene voorwaarden van ReMe Techniek zijn van toepassing op elk contract dat per e-mail wordt gesloten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld door een wettelijke vertegenwoordiger van ReMe Techniek  volgens zijn verordeningen. Door een bestelling te plaatsen of te bevestigen, verklaart de ontvanger van deze e-mail dat hij kennis heeft genomen van de inhoud van de algemene voorwaarden en deze aanvaardt.

E-mail disclaimer (ENG)
The information contained in this communication may contain confidential information, intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and may be protected by professional secrecy. You should not copy, disclose or distribute its contents to anyone. ReMe Techniek is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt. Furthermore, ReMe Techniek does not accept liability for damages arising from the use of or reliance on the information. ReMe Techniek does not guarantee that the integrity of this communication has been maintained nor that the communication is free of viruses, interceptions or interference. If you are not the intended recipient of this communication please let us know by e-mail reply and delete it from your system.ReMe Techniek furthermore reserves the right to not consider itself bound by any e-mail and any attached files that have been sent by an employee of ReMe Techniek or by any other person which is not a legal representative of ReMe Techniek according to its bye-laws. ReMe Techniek’s general conditions shall be applicable to any contract concluded by e-mail, unless explicitly stated otherwise by a legal representative of ReMe Techniek according to its bye-laws. By placing or confirming an order, the recipient of this e-mail declares to have taken due knowledge of the content of the general conditions and to accept them.